Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do  Specjalnego Przedszkola Terapeutycznego Odkrywcy Talentów na rok 2022/2023

 1. Organizatorem jest organ prowadzący przedszkole tj.: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Wasilewskiego 9, nr KRS: 0000707609, NIP: 8381857769.
 2. Przedszkole mieści się przy ul. Wasilewskiego 9 w Żyrardowie
 3. Przedszkole działa w oparciu o Ustawę Prawo oświatowe, Ustawę o systemie oświaty
 4. Rekrutacja jest prowadzona od 1 marca 2022r. do odwołania. Organizator może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
 5. Wyniki rekrutacji będą przekazywane telefonicznie na podstawie złożonego wniosku zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia wniosku zgłoszeniowego wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres mailowy: talentow.zyrardow@gmail.com lub osobiście w placówce.
 7. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura Organizatora lub do skrzynki e-mail.
 8. Wniosek musi zostać złożony na właściwym druku, czytelnie i poprawnie wypełniony, niespełnienie tych warunków jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.
 9. Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 10. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 11. Wyniki rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje droga odwoławcza.
 12. W ciągu 30 dni od prezentacji wyników zostanie zawarta umowa przyjęcia dziecka do przedszkola.
 13. Miesięczne czesne wynosi 0 zł, koszt dziennego wyżywienia wynosi 14zł/dzień, jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.
 14. Kryteria formalne
  • wiek dziecka musi się mieścić w przedziale od 2,5 roku do 5 lat
 • dziecko musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 1. Kryteria merytoryczne I stopnia:
 • decyduje kolejność zgłoszeń
 1. Kryteria merytoryczne II stopnia:
  • dziecko zamieszkałe na terenie gminy Żyrardów 100 pkt
 • samotna matka 60 pkt
 • oboje rodzice zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę 50 pkt
 • jeden rodzic zatrudniony w oparciu o umowę o pracę 40 pkt
 • przynajmniej jeden rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności 60 pkt
 • dziecko z niepełnosprawnością lub rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności 60 pkt
 • dziecko z rodziny wielodzietnej 40 pkt
 • przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów jest zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną 20 pkt.